KÄYTTÖEHDOT

Yleistä

Näitä verkkopalveluiden Käyttöehtoja sovelletaan Tutkimustie Oy:n (jäljempänä Tutkimustie) ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä Käyttöehdoissa kaikkia Tutkimustie Oy:n tuottamia tai ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita. Tällaisia ovat mm. tilausjärjestelmät, rekrytointisivustot ja muut Tutkimustien verkossa tarjoamat palvelut (jäljempänä Palvelu).

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Tutkimustie Oy:n ylläpitämiin Palveluihin, jollei jonkin Palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu. Verkkopalvelua käyttävän (jäljempänä Käyttäjä) on hyväksyttävä nämä Käyttöehdot itseään sitoviksi päästäkseen käyttämään Palvelua huolimatta siitä, edellyttääkö Palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei.

Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot ja vakuuttaa toimivansa näiden Käyttöehtojen, kulloinkin sovellettavan lain ja hyvän tavan mukaisesti. Tällöin Tutkimustien ja Käyttäjän välille syntyy näiden Käyttöehtojen mukainen sopimus. Käyttäjä vakuuttaa olevansa vähintään 18-vuotias tai että hänellä on huoltajansa suostumus Palvelun käyttöön ja että hän on oikeustoimikelpoinen.1. Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen

Palvelut voivat edellyttää rekisteröitymistä tai olla Käyttäjien käytettävissä ilman rekisteröitymistä. Tämä ilmoitetaan kunkin Palvelun yhteydessä erikseen.

Käyttäjän lähettäessä tilauksen asiakaspalveluumme, asiakapalvelu kirjaa hänen tietonsa verkkopalveluun tilauksen perusteella. Kun Palvelun käyttäminen edellyttää Käyttäjän rekisteröitymistä, Käyttäjä voi liittyä Palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi Palvelun internetsivuilla ja hyväksymällä siellä nämä Palvelun Käyttöehdot ja mahdolliset Palvelukohtaiset ehdot itseään sitoviksi. Tai

Tutkimustie voi lisäksi edellyttää Käyttäjältä tiettyjen välttämättömien tietojen antamista rekisteröitymisen yhteydessä.

Väärien käyttäjätietojen antaminen on kielletty ja Käyttäjä vakuuttaa antaneensa oikeat tiedot rekisteröityessään Palveluun. Käyttöoikeus ei ole siirrettävissä.2. Palvelun sisältö ja vastuu palvelusta

Tutkimustie pyrkii siihen, että sen Palvelut ovat mahdollisimman korkeatasoisia. Tutkimustie tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Tutkimustie ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä tai virheettömästä toiminnasta. Tutkimustie ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista. Tutkimustiellä on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Tutkimustie rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

Tutkimustie kehittää Palvelua ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä sekä käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Tutkimustiellä on milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen. Tästä ilmoitetaan Palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen lopettamista.

Palvelua käyttäessään Käyttäjä sitoutuu noudattamaan edellä mainittuja ehtoja.3. Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuden suojaamia. Palvelun omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Tutkimustiellä. Käyttäjä ei saa tällä sopimuksella mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti. Tutkimustiellä on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai Palvelun välityksellä Käyttäjälle (käyttöehtojen yhteydessä). Muutokset tulevat voimaan heti. Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot jatkaessaan Palvelun käyttöä.4. Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua

Käyttäjän ja Tutkimustien välinen sopimus Palvelun käytöstä astuu voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja vastaanottaessaan näin Tutkimustieltä Palvelun käyttöoikeuden.

Tutkimustie myöntää Käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden Käyttöehtojen, mahdollisten erityisehtojen ja Palvelussa erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Näissä Käyttöehdoissa Käyttäjälle myönnetty käyttöoikeus on ei-yksinomainen ja henkilökohtainen oikeus, jonka Tutkimustie voi milloin tahansa peruuttaa. Tutkimustiellä on myös oikeus kieltää Käyttäjältä Palvelun käyttäminen, jos Käyttäjä on toiminut näiden Käyttöehtojen, mahdollisten erityisehtojen tai Palvelussa erikseen annettavien ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti.

Mikäli Käyttäjä käyttää jotakin Tutkimustien tarjoamaa maksullista Palvelua, tulee hänen suorittaa Palvelun yhteydessä ilmoitettu hinta. Maksullisella Palvelulla tai sen kautta hankituilla tuotteilla tai palveluilla ei ole peruutusoikeutta sen jälkeen, kun tilauksen toimittaminen on käyttäjän tilauksen ja sen yhteydessä antaman suostumuksen perusteella kokonaan suoritettu tai sähköisesti aloitettu.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.5. Käyttäjän Palveluun toimittama aineisto

Käyttäjä antaa Tutkimustielle oikeuden käsitellä Palveluun lähettämiänsä tietoja ja aineistoja kokonaan tai osittain. Tietojen ja aineistojen käsittelyssä noudatetaan Tietosuojaperiaatteita GDPR-säännösten mukaisesti. Käyttäjän Palveluun lataama aineisto säilytetään vain Palvelussa ilmoitetun ajan. Tutkimustie on oikeutettu tuhoamaan Palveluun jätetyn aineiston kohtuullisen ajan kuluttua tai mainitun ajan kuluessa ilmoitetun ajan päätyttyä.6. Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Jos tunnukset päätyvät ulkopuolisten tietoon tai haltuun, Käyttäjä vastaa siitä aiheutuvista vastuista, kustannuksista tai maksuista. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Tutkimustielle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta tai joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Tällöin Tutkimustie sulkee tunnukset.7. Henkilötiedot ja tietosuoja

Käyttäjän tulee antaa Tutkimustielle Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista Tutkimustielle. Käyttäjän henkilötiedot ovat luottamuksellisia. Käyttäjän tiedot tallennetaan Tutkimustien rekisteriin. Tutkimustiellä on oikeus lähettää Käyttäjälle palveluun liittyviä tiedotteita ja asiakaskirjeitä. Tutkimustie käsittelee rekisteröityneiden asiakkaiden henkilötietoja tietosuojaselosteen ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.8. Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Tutkimustie säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Tutkimustie järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Tutkimustie ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.9. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa Palvelulle tai muille verkon käyttäjille.10. Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Tutkimustielle näiden Käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Tutkimustie ei ole velvollinen korvaamaan Käyttäjälle Palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kuten puhelu- tai tietoliikennemaksuista.11. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Tutkimustien Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Tutkimustie ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.12. Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Tutkimustien ylläpitämiin Palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita. Tutkimustie on oikeutettu muuttamaan näitä Käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja. Tutkimustiellä on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai Palvelun välityksellä Käyttäjälle (käyttöehtojen yhteydessä). Muutokset tulevat voimaan heti. Jatkamalla Palvelun käyttöä, Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot ja sitoutuu niiden noudattamiseen.13. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta taikka Palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Tutkimustien kirjallista suostumusta. Tutkimustiellä ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjän ja Tutkimustien välinen, näiden Käyttöehtojen mukainen sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen päättymään heti toisen osapuolen saatua tiedon irtisanomisesta. Irtisanominen päättää Käyttäjän oikeuden käyttää Palvelua. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle tämän sopimuksen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon saakka.14. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä Palvelusta syntyvään sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat välimiesmenettelyin. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.15. Sovellettava laki

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun, mahdollisiin Palvelukohtaisiin ehtoihin ja/tai erityisehtoihin sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.Nämä käyttöehdot on päivitetty 18.10.2020 ja ne korvaavat aiemmat käyttöehdot.Lue myös: Tietosuojakäytäntömme