Litterointi tutkijoille, yrityksille ja asianajotoimistoille

Litterointia käytetään esimerkiksi yksilö- ja ryhmähaastatteluiden, puheiden, oikeudenkäyntien, kokousten ja esitysten kirjaamisessa puheesta tekstiksi. Me Tutkimustiellä olemme tuottaneet litterointipalveluita jo yli kymmenen vuoden ajan ja vuoteen 2017 mennessä litterointipalvelujamme on käyttänyt yhteensä yli 1 500 asiakasta. Toimeksiannot liittyvät tyypillisimmin akateemisiin tutkimushankkeisiin, markkinointitutkimuksiin, ohjelmatuotantoon tai juridisten aineistojen purkuun.

Teemme litterointia suomen, ruotsin ja englannin kielellä sekä tulkkauslitterointia näiden kielten välillä.

Käsittelemme kaikki aineistot luottamuksellisina. Sitoudumme pitämään salassa toimeksiannon yhteydessä saadut tiedot, jotka eivät ole yleisesti tiedossa ja jotka tulee luonteensa vuoksi ymmärtää luottamukselliseksi tiedoksi.

Kun tarvitset litterointia oman tutkimusaineistosi, ohjelmatuotannon sisällön tai juridisen aineiston purkuun, saat meiltä tarvitsemasi palvelun laadukkaasti, luotettavasti ja sovitussa aikataulussa.

Tekstityspalvelut
Lisäksi tekstitämme videoita suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Teemme tekstitykset video- ja äänimateriaaleihin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä käännöksenä näiden kielten välillä. Tekstitys on saatavilla erillisenä tekstitystiedostona ja videoon upotettuna. Tekstitämme kaikenlaisia ääni- ja videomateriaaleja kuten ohjelmia, koulutus- ja markkinointivideoita, YouTube-videoita, vlogeja ja podcasteja.

Pyydä tarjous litterointi- tai tekstityspalvelusta »
Saat tarjouksen 24 tunnin kuluessa!

Eri litterointitasot ja niiden tyypilliset käyttökohteet:
1) Peruslitterointi
Teemahaastattelujen ja oikeudenkäyntien litterointi (puhekielinen, pois lukien täytesanat). Yleisimmin käytetty litterointitaso. Lisätietoa »

2) Eksakti litterointi
Puheen ja vuorovaikutuksen tutkimiseen liittyvien haastattelujen litterointi (puhekielinen, mukaan lukien täytesanat). Lisätietoa »

3) Propositiotason (yleiskielinen) litterointi
Esitysten, puheiden ja (virallisten) kokousten kirjakielinen litterointi. Lisätietoa »

4) Referoiva litterointi
Kun tärkein on tarpeeksi - referoiva litterointi kokoaa keskeisen sisällön. Lisätietoa »

5) Diskurssilitterointi
Tutkimushaastattelujen litterointi, kun puheen lisäksi halutaan kirjatuksi myös intonaatiot, äänteet ja tauot. Lisätietoa »

6) Tulkkauslitterointi
Tutkimushaastatteluiden litterointi, kun litteraatio halutaan eri kielelle kuin puhuttu kieli. Lisätietoa »

Mitä palvelu maksaa? Litteroinnin hinta perustuu äänitteen kestoon, joten palvelun kustannukset ovat tiedossa ennen projektin aloittamista. Hintaan vaikuttaa aineiston kieli, litterointitaso, puhujien lukumäärä ja tunnistaminen sekä äänitteen laatu. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous heti!

Miten palvelun voi tilata? Litterointipalvelun tilaaminen ja käyttäminen on helppoa. Lähetä meille tietoa palvelutarpeestasi tarjouspyyntölomakkeella, sähköpostitse info (at) tutkimustie.fi tai soita (03) 212 6266.

Miten aineiston voi toimittaa Tutkimustielle? Litteroitavan digitaalisen aineiston voi toimittaa missä tahansa tiedostomuodossa. Suositeltavimpia muotoja ovat mp3, wma, wav ja ds2. Tarjouksen yhteydessä saat tunnukset verkkopalveluumme, jonka kautta aineistojen siirto on helppoa ja turvallista. Vaihtoehtoisesti aineiston voi tuoda toimistollemme, jättää kirjattuna alakerrassa olevaan aulapalveluun tai toimittaa postitse.

Mikä on palvelun toimitusaika? Tutkimustiellä litteroidaan tällä hetkellä noin 120 äänitetuntia joka viikko. Valmiiden litteraatioiden toimitusaika sovitaan aina tapauskohtaisesti tarpeen ja aineiston mukaan. Voit toimittaa aineistoa litteroitavaksi sitä mukaa kun sitä kertyy. Valmiit litteraatiot toimitetaan sinulle myös sitä mukaa kun niitä valmistuu. Litterointityön etenemistä voi seurata reaaliaikaisesti verkkopalvelussamme.

_______________________________________________________________________________________________________

Lisätietoa litterointitasoista:

1) Peruslitterointi eli sanatarkka puhekielinen litterointi ilman täytesanoja on käytetyin litterointitaso, ja se soveltuu useimpiin käyttötarkoituksiin. Peruslitteroinnissa litterointi tehdään sanatarkasti ja puhekieltä noudattaen mutta kuitenkin niin, että täytesanat ja kontekstiin liittymätön keskustelu sekä kysyjän myötäilyt jätetään litteroimatta. Puheen lisäksi litteroidaan merkitykselliset tunneilmaisut (esim. nauru, liikuttuminen) ja merkitykselliset tauot. Litteraatio tehdään peruslitterointimerkistöllä. Peruslitterointia käytetään laajasti muun muassa yksilö- ja ryhmähaastattelujen sekä oikeudenkäyntiaineistojen purkuun.

2) Eksaktissa litteroinnissa kirjataan kaikki puheen sisältö sanatarkasti ja puhekielisesti, mukaan lukien täytesanat, toistot, sanakatkot ja kysyjän myötäilyt. Lisäksi kirjataan puheen tulkintaan vaikuttavat tunneilmaisut, esimerkiksi naurahdukset. Litteraatio tehdään peruslitterointimerkistöllä. Eksakti litterointi sopii käyttötarkoituksiin, joissa halutaan tutkia sisällön lisäksi esimerkiksi puhetapaa tai muusta syystä halutaan kirjata puheen sisältö erittäin tarkasti. Jos äänitteellä on paljon päällekkäistä tai rakenteellisesti epäformaalia puhetta ja litteraatiota on tarkoitus käyttää sisällön analysoinnissa (teemahaastattelut), eksaktia litterointia ei suositella, koska se voi vaikeuttaa litteraation luettavuutta.

3) Propositiotason litterointi eli yleiskielinen litterointi on sopiva litterointitaso esitysten, puheiden ja kokousten litterointiin. Litteraatio tehdään peruslitterointimerkistöllä. Propositiotason litteroinnissa kirjataan puheen sisältö peruslitteroinnin tasolla, mutta puhekielisyyden sijaan litterointi tehdään yleiskieliseksi (kirjakieliseksi). Yleiskielistäminen tehdään sanatasolla, eli muutokset tehdään sanamuotoihin ja oikeakielisyyteen. Väli- ja loppumerkkejä käytetään kielioppisääntöjen mukaan. Sen sijaan propositiotasossa ei korjata slangisanoja, lauseiden sanajärjestystä, sanontoja tai lainauksia, joissa on puhekielisyyksiä. Muilta osin käytetään tavanomaisia litterointimerkkejä. Propositiotason litterointiin voidaan liittää tekstinkäsittelyä, jolloin litteraatio voidaan editoida esimerkiksi asiakkaan mallin mukaiseksi muistioksi tai pöytäkirjaksi.

4) Referoiva litterointi on uusi palvelu, jossa yksi tai useampia haastatteluja tai muita tilannekeskusteluja tiivistetään ja litteroidaan koonnokseksi. Litteroinnissa kirjataan etukäteen valittuihin teemoihin liittyvän puheen sisällöstä pääkohdat ikään kuin muistiinpanoina. Litteraatiota ei tehdä siis sanatarkasti. Litterointi voidaan tehdä puhekielisesti tai yleiskielisesti. Referoiva litterointi soveltuu erityisesti esimerkiksi strukturoituun tiedonkeruuseen ja se on kustannuksiltaan hyvin edullinen vaihtoehto.

5) Diskurssilitterointi eli diskursiivinen (keskusteluanalyyttinen) litterointi on yleisimmin käytetty litterointitaso kielen, vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen tutkimisessa. Litteraatio tehdään diskurssilitterointimerkinnöillä, jotka täydentävät peruslitterointimerkistöä so. diskurssilitterointi sisältää sanatarkan (eksakti) puheen litteroinnin lisäksi äänenpainojen, äänteiden ja äännähdysten sekä taukojen kirjaamisen. Litteraatioon voidaan merkitä lisäksi yksityiskohtaisia tapahtumia, eleitä ja ilmeitä.

6) Tulkkauslitterointia eli puhutun kielen kääntämistä ja litterointia käytetään yleisimmin kansainvälisissä tutkimusprojekteissa. Tulkkauslitteroinnissa käytetään peruskäännöstasoa, ja litteraatio tehdään perusmerkinnöillä ja käyttäen peruslitteroinnin kirjausperiaatteita. Tulkkauslitteroinnissa puhe käännetään ja litteraatio tehdään suoraan puhutusta lähdekielestä toivotulle kohdekielelle, esimerkiksi suomenkielinen puhe litteroidaan englannin kielelle. Tulkkaus-termillä painotetaankin sitä, että litteraatio tehdään simultaanisti eikä jälkikäteen kirjallisesti kääntäen. Tulkkauslitterointi on myös kustannuksiltaan edullisempi vaihtoehto kuin perinteinen kääntäminen lähdetekstistä kohdetekstiin.

Pyydä tarjous litterointipalvelusta »
Saat tarjouksen 24 tunnin kuluessa!

Slide Structure: 

Litterointipalvelu tutkijoille, yrityksille ja asianajotoimistoille

Teemme litterointia suomen, ruotsin ja englannin kielellä sekä tulkkauslitterointia näiden kielten välillä. Kun tarvitset litterointia tutkimusaineistosi, ohjelmatuotannon sisällön tai juridisen aineiston purkuun, saat meiltä tarvitsemasi palvelun laadukkaasti, luotettavasti ja sovitussa aikataulussa!